تازه ها
براي ثبت اختراع چه مداركي لازم است؟ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

براي ثبت اختراع چه مداركي لازم است؟
براي ثبت اختراع بايد مدارك زير تكميل و به ادارة كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تحويل گردد:
اظهارنامه ثبت اختراع در 3 نسخه:

اظهارنامـة ثبت اختـراع فـرم مخصوصـي است كه جزء اوراق بهادار مي‌باشد و متقاضي مي‌بايستي از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره كـل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي آن را تهيه و نسبت به تكميل و امضاي آن اقدام نمايد .


توصيف مشروح اختراع در 3 نسخه:

اختراع مورد ادعاي مختـرع بـايد به طور كـامل شرح داده شود. در شرح اختراع بايد تمام جنبه‌هاي ادعايي اختراع به طور واضح بيان گردد.
در تهيه شرح اختراع از كاغذهاي4 A استفاده شود.


نقشه‌هاي اختراع در 3 نسخه:

نقشه كامل اختراع بايد با مركب و از روي مقيـاس متـري تهيه و ذيل نقشه‌ها را متقاضي يا وكيل او امضاء نمايند.
- نقشه‌هاي اختراع بايد روي كاغذ 34 سانتي‌متـر طـول و 22 سانتي‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از يك روي كاغذ استفاده شود.

ادعا در 3 نسخه:

اينكه اختراع با ارائه راه‌حل عملي چه مشكلي را حـل مـي‌كنـد و چه مزايايـي دارد و اطلاعاتـي كـه ميزان حمايت ناشي از حق ثبت را مشخص نمايد.

فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعان

قبض رسيد بانكي حق‌الثبت اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع.